Shree Mahadev Mandir Kalyan

Shree Mataji Mandir Dhundara
September 24, 2014
Shree Hanumanji Temple Lalbaugh Mumbai
September 24, 2014