Uavasagaram Jain Tirth Durg

Jain Temple Kolkata
September 27, 2014
Thakurji Mandir Revtala
September 24, 2014