Shree Pipleshwar Mahadev Mandir Mehsana

Sri Bhadravedi Ramanujana, Hyderabad
November 12, 2018
SRI TRIVIKARAMA TEMPLE-BHOOJA
February 18, 2021