Shri Pipleshwar Mahadev Mandir, Mehsana

Sri Bhadravedi Ramanujana, Hyderabad
June 17, 2017
Shri Jain Mandir, Ummedpur
June 16, 2017
Sri Bhadravedi Ramanujana, Hyderabad
June 17, 2017
Shri Jain Mandir, Ummedpur
June 16, 2017