Jain Mandir, Posaliya

Shri Jain Mandir, Khiwada
June 16, 2017
Shri Hanuman Mandir, Mumbai
June 16, 2017