Shri Jain Mandir, Khiwada

Shri Jain Mandir, Mount Abu
June 16, 2017
Jain Mandir, Posaliya
June 16, 2017